STATUT KRAKOWSKIEGO KLUBU KARPIOWEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Klub nosi nazwę: KRAKOWSKI KLUB KARPIOWY – w dalszych postanowieniach Statutu zwany KKK lub Klubem.
KKK jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników wędkarstwa karpiowego działającym w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
KKK jest organizacją non-profit, nie nastawioną na generowanie zysku
KKK został zawiązany na czas nieokreślony. Siedziba Klubu mieści się i działa przy Kole Wędkarskim w Nowej Hucie.
KKK może posiadać własne logo wyróżniające go spośród innych organizacji oraz używać pieczątki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

Nadrzędnym celem KKK jest propagowanie nowoczesnego wędkarstwa karpiowego w oparciu o zasady zawarte w Kodeksie Etycznym KKK oraz szeroko pojęta działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony wód.
Celem KKK jest również kształtowanie etyki wędkarskiej poprzez propagowanie postaw zawartych w Kodeksie Etycznym KKK wśród wszystkich wędkarzy. 
Określone powyżej cele realizowane będą poprzez:    
– Współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami mogącymi wesprzeć działalność KKK
– Uzyskanie przez wybranych Członków KKK uprawnień do prowadzenia kontroli wędkarskich w ramach Społecznej Straży Rybackiej.
– Prowadzenie kontroli wędkarskich, w tym również we współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i Społeczną Strażą Rybacką,
– Informowanie stosownych organów państwowych o stwierdzonych przypadkach naruszenia prawa w zakresie wędkarstwa, ochrony wód oraz ochrony środowiska
– Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etycznym KKK i ich popularyzacja wśród wędkarzy
– Działania zmierzające do stopniowego wprowadzenia zasad Kodeksu Etycznego KKK na łowiskach należących do Polskiego Związku Wędkarskiego
– Prowadzenie strony internetowej Klubu,
– Propagowanie działalności KKK w prasie wędkarskiej oraz lokalnej,
– Organizowanie szkoleń i prezentacji z zakresu wędkarstwa karpiowego i etyki wędkarskiej
– Propagowanie wędkarstwa karpiowego i etyki wędkarskiej wśród dzieci i młodzieży,
– Organizowanie spotkań członków  Klubu oraz osób zaprzyjaźnionych
– Organizowanie zawodów wędkarskich,
– Pozyskiwanie wód w celu prowadzenia na nich gospodarki wędkarskiej,
– Organizowanie na pozyskanych wodach łowisk specjalnych działających zgodnie z zasadami propagowany przez Klub,
– Pozyskiwanie środków finansowych ze składek Członków oraz działalności Klubu na potrzeby realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

KKK posiada członków: 25os.
Członkiem zwyczajnym KKK może zostać osoba fizyczna. Warunkiem przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych KKK jest:
– złożenie deklaracji wstąpienia do Klubu,
– przejście min. 12 miesięcznego okresu próbnego na prawach członka wspierającego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kandydata będącego członkiem wspierającym,  Walne Zgromadzenie Członków KKK może skrócić okres próbny,
– pozytywna uchwała Walnego Zgromadzenia Członków KKK podjęta większością min 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, deklarująca pomoc  finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych oraz przestrzegająca Kodeksu Etycznego KKK. Warunkiem przyjęcia danej osoby w poczet członków wspierających KKK jest:
– złożenie deklaracji wstąpienia do Klubu jako członek wspierający,
– uzyskanie pozytywnej rekomendacji min. 5 członków zwyczajnych,
– pozytywna uchwała Zarządu,
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój KKK.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek min. 10 członków zwyczajnych, na podstawie uchwały podjętej większością min. 2/3 głosów przy obecności  przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania
Członkowie zwyczajni mają prawo:
– biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
– głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków przy podejmowaniu uchwał dotyczących działalności Klubu,
– korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
– udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
– zgłaszania wniosków co do działalności Klubu
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu
Członków, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
– brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
– przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego i uchwał władz Klubu,
– regularnego opłacania składek. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie Członków może zwolnić członka z obowiązku opłacania składek.
Członkowie wspierający mają obowiązek:
– brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
– przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego i uchwał władz Klubu,
Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
– rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu,
– wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek min. 3 członków zwyczajnych z powodu:
– łamania Statutu, Kodeksu Etyki i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
– notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu,
– nie płacenia składek,
– śmierci członka,

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

Władzami Klubu są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd;

 1. Prezes (przewodniczący) – Jacek Orzechowski
  2. V-ce prezes – Tomasz Goliszek
  3. Skarbnik – Szymon Fałowski
  4. Członek zarządu – Maciek Olkowski
  5. Członek zarządu – Artur Derkacz
  6. Członek zarządu – Mariusz Chruściel

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne:
– Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
– Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadkach określonych przez statut dla ważności uchwały może być wymagana wyższa liczba głosów. Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
– określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
– uchwalanie zmian Statutu oraz Kodeksu Etyki
– wybór i odwoływanie Zarządu Klubu,
– udzielanie Zarządowi absolutorium,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
– uchwalanie budżetu,
– uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego i członka honorowego,
– rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
– podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
Zarząd składa się z 2 do 7 osób w tym prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Do kompetencji Zarządu należą:
– realizacja celów Klubu,
– wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
– sporządzanie planów pracy i budżetu,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
– podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu,
– reprezentowanie Klubu  na zewnątrz,
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
– przyjmowanie członków wspierających
W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze uchwały, którą podejmują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu. Powołane w tym trybie osoby pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V


MAJĄTEK KLUBU

Majątek Klubu powstaje:
– ze składek członkowskich,
– z dochodów uzyskiwanych w działalności własnej Klubu,
– z darowizn, spadków, zapisów,
– z dotacji i ofiarności publicznej.
Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Dochody uzyskiwane w wyniku działalności własnej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Klubu,
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku  Klubu podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIAZANIE KLUBU

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub Kodeksu Etyki KKK oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.